[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการวิชาการ

ช่องทางติดต่อ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์
โรงเรียนกลุ่มรัชมังคลาภิเษก

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนภาษาจีนบูรณาการวิถีน่าน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส NLP เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ( อ่าน : 226 / ดาวน์โหลด : 123 ) เจ้าของ นางสาว ปนิดา ดีบาง
24/ส.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
2 รูปแบบการนิเทศภายในแบบชี้แนะ (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ตามกระบวนการ SMART Steps ( อ่าน : 301 / ดาวน์โหลด : 96 ) เจ้าของ นายคมสัน ชัยรักษา
17/ส.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 รูปแบบการนิเทศภายในแบบชี้แนะ (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ตามกระบวนการ SMART Steps ( อ่าน : 246 / ดาวน์โหลด : 75 ) เจ้าของ ว่าที่ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
17/ส.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาพตัวละครจิตรกรรมไทยปู่ม่าน ย่าม่าน ( อ่าน : 169 / ดาวน์โหลด : 77 ) เจ้าของ นางสาวศศิประภา สูงขาว
16/ส.ค./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน (E-book) ( อ่าน : 776 / ดาวน์โหลด : 594 ) เจ้าของ นางสาวกนกวรรณ อิ่นคำ นางสาวธัญลักษณ์ นะสอน นางสาวโชติกา ยาวิไชย
8/ก.พ./2566
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
6 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม( อ่าน : 535 / ดาวน์โหลด : 273 ) เจ้าของ นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ์
9/พ.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ On – Site with New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 รายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23104 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรง ( อ่าน : 1652 / ดาวน์โหลด : 724 ) เจ้าของ นางสาวจุฬาลักษณ์ คำแสน
31/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา FullText
8 รายงานผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ตามรูปแบบ 5 Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ในรูปแบบ On-site ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( อ่าน : 1416 / ดาวน์โหลด : 179 ) เจ้าของ นางนัททิดา ระลึก นางสาวจุฬาลักษณ์ คำแสน และ นายชัชวาล มังคละ
31/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ตามรูปแบบ 5 Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ในรูปแบบ On-site ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน ( อ่าน : 1404 / ดาวน์โหลด : 557 ) เจ้าของ นางนัททิดา ระลึก นางสาวจุฬาลักษณ์ คำแสน และ นายชัชวาล มังคละ
31/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ On – Site with New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 รายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23104 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โ ( อ่าน : 1492 / ดาวน์โหลด : 549 ) เจ้าของ นางสาวจุฬาลักษณ์ คำแสน
31/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง พุทธประวัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศาสนา ศีลธรรม 1 รหัสวิชา ส21103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 909 / ดาวน์โหลด : 571 ) เจ้าของ นายโสภณกฤษฏิ์ แคแดง
20/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1133 / ดาวน์โหลด : 280 ) เจ้าของ นางเพ็ญ บุญศรี
2/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 978 / ดาวน์โหลด : 219 ) เจ้าของ นางเพ็ญ บุญศรี
2/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม The Model of Self-Discipline Development of Students at Huaima Wittayakom School( อ่าน : 983 / ดาวน์โหลด : 714 ) เจ้าของ นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
3/ก.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาชุดฝึกทักษะงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2569 / ดาวน์โหลด : 851 ) เจ้าของ นายประดิษฐ์ หาญยุทธ
6/พ.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1453 / ดาวน์โหลด : 948 ) เจ้าของ นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
5/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 1435 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจีละพา ภารสถิตย์
25/ส.ค./2556
งานวิจัยทั่วไป < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>