[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการวิชาการ

Update ภาพกิจกรรม

			
เว็บลิงค์

โรงเรียนกลุ่มรัชมังคลาภิเษก
Update เว็บไซต์ล่าสุด
วันที่ 30 ส.ค. 2562
เวลา 10.50 น.

  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจีละพา ภารสถิตย์
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 847    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย      รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
ชื่อผู้วิจัย         นางจีละพา  ภารสถิตย์
สถานศึกษา     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26
ปีการศึกษา     2555

บทคัดย่อ

 การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิต  ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้ว  ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต    ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมาย ดังนี้  1)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80     2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     3)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา อ 22101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3   ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียน  เรื่อง  การอ่าน   โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  จำนวน  40  คน  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    คือ  1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา  อ 22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3  เรื่อง   การอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 14  แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง  รวม 14  ชั่วโมง    2)  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา  อ 22101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  7  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา อ 22101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3   เรื่อง  การอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.23  ถึง  0.65  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียน  เรื่อง  การอ่าน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating Scale)   จำนวน  20  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐานใช้   t-test  (Dependent  Samples)

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   รายวิชา  อ 22101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  82.87/80.42   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   รายวิชา  อ 22101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ  0.5281   แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ  52.81    
  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา อ 22101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่าน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจจากการเรียน เรื่อง การอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะ  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.50   อยู่ในระดับมากที่สุด

  โดยสรุป  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่เชื่อถือและยอมรับได้  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้
งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25/ส.ค./2556