[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการวิชาการ

Update ภาพกิจกรรม

			
เว็บลิงค์

โรงเรียนกลุ่มรัชมังคลาภิเษก
Update เว็บไซต์ล่าสุด
วันที่ 30 ส.ค. 2562
เวลา 10.50 น.

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
ศุกร์์ ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 1069    จำนวนการดาวน์โหลด : 609 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย         นางเนตรดาว  งามยิ่งไพศาล
สถานศึกษา     โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร   อำเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา      2557

บทคัดย่อ

 การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ พัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต แต่ในการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ยังเป็นปัญหาอยู่มาก  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  ซึ่งจะทําให้ประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ได้ ความมุ่งหมายของการวิจัย 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่เรียน เรื่อง  การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  จำนวน  30 คน   โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม  12  ชั่วโมง  2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การอ่านเชิงวิเคราะห์  ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R จำนวน  6  เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  5  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.94  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating Scale)  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)
ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้
  1)  ประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.64/81.78   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2)   ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มีค่าเท่ากับ 0.5015  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   มีความก้าวหน้าทางการเรียน  ร้อยละ  50.15 
  3)   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะ    ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มีความพึงพอใจจากการเรียน เรื่อง  การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R   มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.52  อยู่ในระดับมากที่สุด

  โดยสรุป การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นครูผู้สอนภาษาไทยจึงควรนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ On – Site with New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 รายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23104 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรง 31/ม.ค./2565
      รายงานผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ตามรูปแบบ 5 Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ในรูปแบบ On-site ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 31/ม.ค./2565
      รายงานผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ตามรูปแบบ 5 Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ในรูปแบบ On-site ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 31/ม.ค./2565
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ On – Site with New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 รายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23104 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โ 31/ม.ค./2565
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง พุทธประวัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศาสนา ศีลธรรม 1 รหัสวิชา ส21103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 20/ม.ค./2565