[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการวิชาการ

Update ภาพกิจกรรม

			
เว็บลิงค์

โรงเรียนกลุ่มรัชมังคลาภิเษก
Update เว็บไซต์ล่าสุด
วันที่ 30 ส.ค. 2562
เวลา 10.50 น.

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม The Model of Self-Discipline Development of Students at Huaima Wittayakom School

เจ้าของผลงาน : นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 382    จำนวนการดาวน์โหลด : 167 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ
ของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม The Model of Self-Discipline Development of Students
at Huaima Wittayakom School
                                                                                                                                                                                             เกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
บทคัดย่อ
        บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาความมีวินัยใน ตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม (2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาความมีวินัย ในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม (3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของ รูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม และ (4) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
        โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ ปัญหาการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนห้วย ม้าวิทยาคม และขั้นตอนที่ 4 การน ารูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ไปปฏิบัติ
       เก็บรวบรวมข้อมูลจาก (1) ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37 ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 9 คน (2) ครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ที่รับผิดชอบงานวินัยในโรงเรียน จ านวน 42 โรง ๆ ละ 9 คน และ (3) สอบถามความคิดเห็นการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของ นักเรียนจากครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จ านวน 368 คน การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญญาลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
       ผลการวิจัย พบว่า
        1. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาวินัยนักเรียนตามที่นโยบายต้นสังกัดในระดับสูงก าหนด โดยโรงเรียนึกษาระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน แล้วร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชุมชนฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยก าหนดระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้สอดคล้องเหมาะสมโดยไม่ขัดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ส่วนปัญหาของการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า ปัญหา ส าคัญในการด าเนินการ คือการด าเนินการไม่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันในทางปฏิบัติ เนื่องจากขาดการ วางแผนที่เป็นระบบ รวมถึงไม่มีแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนและรูปแบบที่ชัดเจน
        2. รูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จากการศึกษาการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม พบว่า การพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนใน 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยเรียงล าดับการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนจากมากไปหาน้อย ได้ ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ด้านการวางแผน และด้านการติดตาม ประเมินผล
        3. การประเมินรูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียน ห้วยม้าวิทยาคม ประกอบด้วย การประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้และความเป็น ประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนห้วยม้า วิทยาคม มีการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ มากที่สุด สรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
       4. การน ารูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนห้วยม้า วิทยาคม ไปปฏิบัติความคิดเห็นของครูผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยม้า วิทยาคม เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

Abstract
        This research paper aims to (1) to study current conditions and problems for the development of self-discipline. Responsibility of students from Huaima Wittayakom School (2) to create a self-discipline development model responsibility of students of Huaima Wittayakom School (3) to assess the suitability of the self-discipline development model. responsibility of students from Huaima Wittayakom School, and (4) to study the results of selfdiscipline development responsibility of students at Huaima Wittayakom School.
       Using mixed research methods, both qualitative research and quantitative research methods. (quantitative research) consists of the 1st step, studying the current state and problem of self-discipline development student responsibility Huaima Wittayakom School, Step 2 establish a self-discipline development model student responsibility Huaima Wittayakom School, step 3 evaluate the self-discipline development model student responsibility Huaima Wittayakom School, and step 4 adopting self-discipline development model student responsibility Huaima Wittayakom School.
      Collected data from (1) school administrators, the schools Under the Secondary Educational Service Area Office 37, used a purposive sampling method of 9 students, (2) school teachers Under the Secondary Educational Service Area Office 37, responsible for the discipline work in schools, totaling 42 schools, 9 each people, and (3) ask for opinions, develop self-discipline responsibility of students from teachers Under the Secondary Educational Service Area Office 37, 368 people. Data analysis and interpretation of the data analysis. The researcher defined the symbolic representations of the data, including mean (X̅) and standard deviation (SD).
       The research results were found that;
       1. Current state of the development of self-discipline. In terms of student responsibility as a whole, it was found that the school developed student discipline in accordance with the high level of affiliation policy. The school studies the regulations that relate to student selfdiscipline. Then, together with the faculty, teachers, students and community parents, various departments are involved in the development of student self-discipline. By stipulating the school's rules and regulations to be consistent and appropriate, without contradicting the practice of official regulations The problem of developing self-discipline As a whole, the responsibility of the students found that the problems in operation Is that the operation is not consistent and continuous in practice Due to the lack of systematic planning Including no clear guidelines, methods, procedures and formats.
       2. Self-discipline development model responsibility of students at Huaima Wittayakom School. From studying the development of self-discipline responsibility of the students of Huaima Wittayakom School, found that developing self-discipline responsibility of students in 3 areas, overall at a high level In order to develop self-discipline responsibility of students from descending order as follows: planning and in the monitoring and evaluation.
      3. Evaluation of the self-discipline development model student responsibility Huaima Wittayakom School consists of assessing feasibility, consistency, feasibility. And benefits Of a self-discipline development model Student responsibility Huaima Wittayakom School. Evaluation of suitability, consistency, feasibility And benefits Were at the highest level, concluded that they passed the assessment criteria.
      4. Adopting self-discipline development model Student responsibility Huaima Wittayakom School to practice opinions of teachers, parents and the basic education institution committee. Huaima Wittayakom School on self-discipline Student responsibility Huaima Wittayakom School. Overall, it is at a high level. Concluded that they passed the assessment criteria.
     


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/มี.ค./2564
      รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/มี.ค./2564
      รูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม The Model of Self-Discipline Development of Students at Huaima Wittayakom School 3/ก.ย./2563
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5/ธ.ค./2557