[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการวิชาการ

ช่องทางติดต่อ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์
โรงเรียนกลุ่มรัชมังคลาภิเษก

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

เจ้าของผลงาน : นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ์
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เข้าชม : 382    จำนวนการดาวน์โหลด : 210 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การปลูกฝังในด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นคนที่มีคุณภาพมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ  2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ  3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการ  4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ  ซึ่งการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  1)  ผู้บริหารและครู จำนวน 92 คน  2) นักเรียน  จำนวน 322 คน  3)  ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 322 คน ใช้ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนและการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ชุด  ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert)  รวมทั้งสิ้น จำนวน  56 ข้อ  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8 ถึง 1.0  ชุดที่ 1 ด้านบริบท ค่าอำนาจจำแนก 0.446 - 0.879  ค่าความเชื่อมั่น 0.927  ชุดที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า ค่าอำนาจจำแนก 0.441 - 0.898 ค่าความเชื่อมั่น 0.919  ชุดที่ 3  ด้านกระบวนการ ค่าอำนาจจำแนก 0.325 - 0.929  ค่าความเชื่อมั่น 0.916 และชุดที่ 4 ด้านผลผลิต ค่าอำนาจจำแนก 0.406 - 0.912 ค่าความเชื่อมั่น 0.955  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ On – Site with New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 รายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23104 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรง 31/ม.ค./2565
      รายงานผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ตามรูปแบบ 5 Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ในรูปแบบ On-site ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 31/ม.ค./2565
      รายงานผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ตามรูปแบบ 5 Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ในรูปแบบ On-site ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 31/ม.ค./2565
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ On – Site with New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 รายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23104 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โ 31/ม.ค./2565